top of page
flygbild.jpg

FÖRENINGEN

Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt
Under vissa förutsättningar kan man få tillstånd att upplåta, till exempel hyra ut, sin lägenhet i andra hand. Hos Hyresnämnden eller på HSB:s webbplats hittar du de riktlinjer som gäller. Se även föreningens stadgar. På HSB:s webbplats finns ansökningsformulär och t.ex. formuläret Avtal om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand. Ansökningsformuläret tillsammans med hyresavtalet ska fyllas i och skickas till Fastighetsägarna för handläggning. Nedan finns en kort sammanfattning av vilka regler som gäller vid andrahandsupplåtelse samt de två nödvändigaste formulären.

Bostadsrättsföreningen tar, i enlighet med vad som anges i stadgarnas § 12, ut en avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Balkonger
Det är inte tillåtet att grilla eller skaka sängkläder på balkongerna. Piskställning finns på gården, bakom sophuset. Bor du på andra eller tredje våningen ska eventuella balkonglådor hänga på insidan av balkongräcket.

 

Balkonginglasning
Brf Insjöns årsstämma 2018-05-31 beslutade att tillåta balkonginglasningar i föreningen, vars utformning stämmer överens med den inkomna motionen. Innan en inglasning påbörjas krävs att medlemmen ifråga kontaktar styrelsen. Nedanstående avtal ska även skrivas under och lämnas in. Detta avtal följer sedan med lägenheten så länge inglasningen finns kvar. Vid en inglasning är medlemmen skyldig att stå för samtliga kostnader som uppkommer i samband med byggandet, ansökan om bygglov och alla framtida underhållskostnader som hänger samman med inglasningen.

 

Barnvagnsrum
I källaren på Sturevägen, Torsvägen och Freyvägen finns rum avsedda för barnvagnsförvaring. Barnvagnar får av säkerhetsskäl inte förvaras i trapphus eller källargångar.

 

Brandsäkerhet
Enligt lag är föreningen skyldig att vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I detta ingår att se till att utrymningsvägarna hålls fria. Det är därför inte tillåtet att förvara någonting i trapphusen. Under vissa förutsättningar kan undantag göras för rullatorer. För detta krävs dock att förvaringen uppfyller de krav som Räddningstjänsten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer. Kontakta styrelsen för mer information.

Från och med hösten 2018 har styrelsen givit i uppdrag till fastighetsskötaren att genomföra systematisk brandskyddskontroll (SBA) kvartalsvis i föreningens allmänna utrymmen (trapphus, cykelrum, tvättstuga etc).

 

Cyklar, mopeder och motorcyklar
Det finns ett cykelrum i varje hus. Dessutom finns cykelställ på fyra ställen på gården. På grund av brandrisken får motordrivna fordon (gäller såväl eldrivna som sådana som drivs av fossila bränslen) inte förvaras i källarförråd eller cykelrum.

 

Dusch i källaren
I mangelrummet i Sturevägshuset finns en duschkabin som kan användas vid renovering av badrum och likande. Tänk på att städa efter användande.

 

Fuktlarm
Sensorer för att upptäcka vattenläckor i ett tidigt skede har installerats i samtliga kök. Dessa fuktlarm drivs av batterier med lång hållbarhet och föreningen ombesörjer att dessa byts med lämpligt intervall. Förkomna fuktlarm ersätts av respektive medlem.

 

Föreningslokalen
På Freyvägen 2C (baksidan) ligger föreningslokalen som du som medlem utan kostnad kan använda för olika sammankomster, dock inte längre än till kl 22.00. I lokalen finns även ett pingisbord. Efter användande ska lokalen städas. Bokning sker genom att medlem i föreningen skriver upp sig i kalendern på anslagstavlan utanför föreningslokalen. Som medlem kan du komma in i källargången till lokalen genom att använda din passerbricka till porten. För nyckel till lokalen - kontakta Mika Ferraresi.

 

Försäkring
Brf Insjön har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg hos Folksam som gäller samtliga medlemmar i föreningen. Med ett gemensamt bostadsrättstillägg blir handläggningen vid eventuella skador enklare i och med att endast ett försäkringsbolag behöver blandas in. Skador som täcks av försäkringen ska anmälas till Brf Insjöns förvaltare, Fastighetsägarna Stockholm. Kontaktuppgifter till förvaltningen finns på anslagstavlorna i portarna, samt under rubriken Förvaltning. Observera att bostadsrättstillägget inte ersätter hemförsäkringen. Att teckna hemförsäkring ligger fortfarande på respektive medlem. Försäkringsvillkor – Folksam B388 Bostadsrättsförsäkring – finns här.

 

Källarförråd
Till varje lägenhet hör ett källarförråd och ett matkällarförråd. Det är inte tillåtet att ställa saker i källargångarna eller i de gemensamma källarutrymmena.

Det finns ett fåtal extraförråd som föreningens medlemmar kan hyra, dock är inga för stunden lediga. Den som vill bli uppsatt på kölistan kan kontakta Eva Reithmeier på Fastighetsägarna Service, tel: 08-617 76 49, telefontid: måndag–fredag kl 09.00 – 11.30 (Det går även bra att anmäla sitt intresse via kontaktadressen).

Om du har ett avtal från 2012 eller tidigare och flyttar från föreningen, tänk på att säga upp det innan du flyttar. Uppsägningstiden framgår av ditt kontrakt.

 

Köksfläktar
Föreningen har självdrag i fastigheterna. Det är endast tillåtet att installera kolfilterfläkt. Fläkt som kopplas till ventilationskanalen får inte användas eftersom matos då hamnar hos grannarna.

 

Markiser, paraboler etc.
Kontakta styrelsen eller föreningens förvaltare innan upp sättning.

 

Miljö
Brf Insjön har antagit en miljöpolicy under hösten 2023 för att föreningen ska vara med och bidra till en hållbar utveckling och sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöpolicyn hittar ni här.

 

Nyckelbrickor
Porttelefoner/läsare för nyckelbrickor finns vid föreningens nio portar. Läsare finns även vid de källardörrar som leder ut ur husen. Det är av största vikt att nyckelbrickor som av någon anledning förkommer anmäls till föreningens fastighetsskötare Stockholm Security. Detta för att de ska kunna plockas bort ur systemet och därmed bli obrukbara. Varje lägenhet har tilldelats fyra stycken nyckelbrickor. Den som önskar ytterligare brickor, eller vill beställa ersättningsbrickor för sådana som tappats bort, kan kontakta Stockholm Security. Kostnaden står respektive medlem för (mer information under punkten Passersystemet nedan). Den läggs till på avin för månadsavgiften till föreningen.

 

Ombyggnad
Innan ombyggnationer av mer omfattande karaktär sker i lägenheterna måste föreningens förvaltare eller styrelsen kontaktas. Förändringar som påverkar bärande väggar tillåts inte.

Ordningsregler
Föreningens ordningsregler – antagna på årsstämman 2020–06–02 – finns att ladda ner här.

Passersystemet
Porttelefoner/läsare för nyckelbrickor finns monterade vid föreningens nio portar. Läsare har även monterats vid de källardörrar som leder ut ur husen.

 • Användning av nyckelbricka: För att låsa upp dörren, håll nyckelbrickan nära läsaren tills låset öppnas. När dörren slagit igen låses den automatiskt igen.

 • Porttelefon: Använd piltangenterna till höger på porttelefonen för att hitta önskat namn. När rätt namn är markerat, tryck på ”Ring” till vänster på porttelefonen. Telefonen dit man valt att koppla porttelefonen ringer då. Svara och tryck fyrkant (#) för att öppna porten.

 • Mellan kl 21.00 och 07.00 är funktionen att välja namn avstängd. Detta för att förhindra busringningar på kvällar och nätter. I stället måste den som då önskar använda porttelefonen slå hela det aktuella telefonnumret.

 • Borttappade nyckelbrickor: Det är av största vikt att nyckelbrickor som av någon anledning förkommer anmäls till Stockholm Security. Detta för att de ska kunna plockas bort ur systemet och därmed bli obrukbara.

 • Nya brickor: Varje lägenhet har tilldelats fyra stycken nyckelbrickor. Den som önskar ytterligare brickor, eller vill beställa ersättningsbrickor för sådana som tappats bort, kan kontakta Stockholm Security. Kostnaden (350 kr/bricka) som läggs till på avin för månadsavgiften till föreningen, står respektive medlem för.

 • Vid överlåtelse annuleras nyckelbrickorna som hör till lägenheten, detta för att öka säkerheten och bibehålla skalskyddet. Köparen erhåller fyra nya brickor i samband med överlåtelsen.

 • Beställa eller förlustanmäla nyckelbrickor

 • Kvittera levererade nyckelbrickor (inom 10 dagar)

 

Parkering
Föreningen har 27 parkeringsplatser med motorvärmare. Den som vill hyra en plats kan kontakta Fastighetsägarna Service, tel: 08-617 75 00 (vx). Nyckel till motorvärmaruttag kvitteras ut hos styrelsen.

Om du har ett avtal från 2012 eller tidigare och flyttar från föreningen, tänk på att säga upp det innan du flyttar och lämna tillbaka nyckeln. Uppsägningstiden framgår av ditt kontrakt.

 

Skyddsrum
Det finns ett skyddsrum i vart och ett av föreningens tre hus. Det är de utrymmen som idag används som cykelrum och som märkts med orange/blå skyddsrumsskyltar. Vid behov kan rummen tömmas inom den av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – angivna tidsramen på två dygn. I varje skyddsrum finns ett förråd med skyddsrumsutrustning.

 

Sopor och återvinning
Föreningens soptunnor finns samlade i sophuset vid parkeringen. För att minimera lukten från soptunnorna är det viktigt att locken hålls stängda. Lägg inte dina sopor i redan fulla behållare så att locket inte kan sluta tätt.

 • Hushållssopor: I de gröna stora behållarna i sophuset vid parkeringen slängs hushållssopor. För miljön är det bra om alla boende sorterar tidningar, förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast samt metall och slänger vid till exempel Jordgubbsparkeringen (Igelbodavägen) eller Tippen. På så vis bidrar vi alla i Brf Insjön med sortering och gynnar miljön.

 • Matavfall: I sophuset vid parkeringen hittar ni även de bruna mindre sopkärlen där man kastar matavfall. I dessa kärl är det väldigt viktigt att det enbart kastas matavfall och inget annat. Om du är osäker på vad som räknas som godkänt matavfall så kan du läsa mer om detta här. Behållare för matavfall finns det att hämta i mangelrummet. Nya matavfallspåsar kan hämtas på Ica Supermarket Saltsjöbaden och på Saltsjöbadens bibliotek.

 • Grovsopor: Exempel på grovsopor är trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot - stekpannor exempelvis - eller annat skrymmande avfall. Grovsopor får ej slängas föreningens soprum utan ska slängas på en kretsloppscentral. Den närmaste kretsloppscentralen finns i Östervik (Saltsjöbadsvägen/Kretsloppsvägen, infart vid Östervik). Mer information finns på kommunens hemsida. Grovsopor kan även slängas i den container som alltid finns på Brf Insjöns innergård vid föreningens årligen återkommande vår- och höststädningar.

 

Tvättstugan
Föreningens tvättstuga ligger i Sturevägshuset, ingång från gaveln. Utanför tvättstugan sitter ordningsregler som ska följas för allas trivsel. Bokning sker antingen via bokningstavlan utanför tvättstugan (du använder din nyckelbricka) eller via webben (se instruktioner för webbokning). Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan städas.

 

Överlåtelser
För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser. Beslut om medlemskap tas på ordinarie styrelsemöte, normalt sett en gång i månaden utom i juli.

bottom of page