top of page
flygbild.jpg

KVARTALSBREV

Kvartalsbrev #3 2023

FASADRENOVERING

Underhållsplanen för Brf Insjön anger en livstid för fasaderna på 30 år. Den senaste renoveringen genomfördes 1993 och på senare tid har sprickor och andra skador på fasaderna uppstått vilket föranlett beslutet att genomföra renoveringen.

 

Kumla Fasad har efter upphandling anlitats för att genomföra renoveringen som förväntas ta ungefär ett år att genomföra.

 

Projektet kommer att påverka alla boende då byggnadsställningar och inneslutningar monteras i etapper under lång tid. Den preliminära planen för arbetet är följande:

Freyvägen 2
Baksida och gavel mot Sturevägen: t.o.m. vecka 34
Framsida och gavel mot Torsvägen: vecka 34-41

 

Sturevägen 4
Framsida och gavel mot Freyvägen: vecka 38-46
Baksida och gavel mot Runvägen: vecka 46-52

 

Torsvägen 61
Framsida och gavel mot Sturevägen: vecka 50-7
Baksida och gavel mot Torsvägen: vecka 7-13

 

Notera att framsida avser sidan av huset med entréer.

Montering av byggnadsställningar sker vanligtvis 1-2 veckor innan fasadarbetet påbörjas. I samband med detta skall balkonger tömmas och eventuella elinstallationer tas bort. Aktuell information distribueras till de boende i de berörda trapphusen inför varje ny etapp.

 

För att undvika stillestånd i arbetet med Freyvägen 2 (på grund av sommarsemestrar) monteras byggnadsställningarna på framsidan och gaveln mot Torsvägen redan nu. Inneslutningen med blått nät monteras dock först strax innan arbetet med fasaden påbörjas. Sannolikt kommer plåtslagare och målare att göra arbeten under hela sommaren.

 

För att minska risken att barn och obehöriga klättrar på byggnadsställningarna kommer de undre trapporna/stegarna att lyftas bort när inget arbete pågår. Notera att det är förbjudet för boende och obehöriga att beträda ställningarna.

 

Då det föreligger en något förhöjd risk för inbrott i samband med att byggnadsställningar finns monterade påminner vi om att vara extra uppmärksamma på obehöriga samt hålla fönster och dörrar stängda när bostaden är tom.

VÄXTER

Kristina Nyberg, som länge haft en aktiv roll i skötseln av föreningens växter, har i sin nya roll som suppleant i Styrelsen speciellt ansvar för växterna som påverkas av fasadrenoveringen. Kristina koordinerar med föreningen trädgårdsmästare för att minimera skadorna och planera för nyplantering efter renoveringens genomförande.

 

LEKPLATSEN

Lekplatsen inspekteras regelbundet och vid den senaste kontrollen underkändes gungan. Förutom brister på gungställningen kritiserades bland annat avståndet till staketet och sanden ansågs vara för kompakt.

För att åtgärda bristerna har gungställningen tagits bort, sanden rengjorts och gjorts mindre kompakt och ett nytt lekhus har monterats. Installatören har ännu inte slutlevererat lekhuset då ett par mindre skador har uppstått på grund av felaktig montering.

 

ELANLÄGGNINGEN

Elanläggningen i föreningen har regelbundet besiktigats var femte år utan någon anmärkning som krävt större insats. Vid den senaste besiktningen konstaterades dock att en omfattande renovering krävs. Timingen är olycklig då det sammanfaller med fasadrenoveringen.

 

Till stora delar är elanläggningen från fastigheternas uppförande 1961. Åtgärderna innebär att samtliga elinstallationer från nätägarens avlämningspunkt vid tomtgränsen fram till respektive lägenhet behöver bytas ut.

 

Elinstallationerna i respektive lägenhet är lägenhetsinnehavarens ansvar men då föråldrade elinstallationer kan innebära brandrisk kommer en inventering av elanläggningarna i alla lägenheter att genomföras i slutet av augusti. Resultatet av denna inventering vägs in i planen för hur projektet skall gå vidare.

 

Med hjälp av projektledare från Fastighetsägarna har föreningen genomfört en upphandling och mottagit offerter från ett flertal möjliga leverantörer. Upphandlingen avser både föreningens anläggning och fördelaktiga priser för renovering av elinstallationerna i respektive lägenhet.

 

I avvaktan på resultatet av inventeringen av lägenheternas elstatus har inga avtal ännu ingåtts. Inventeringen genomförs av den anbudsgivare som lämnat det bästa priset vid upphandlingen.

 

IMD – INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING

Idag har föreningen ett kollektivt elavtal och kostnaden fördelas som en del av avgiften i enlighet med varje lägenhets andelstal. Inom kort löper föreningens elavtal med fast pris ut och en tydlig kostnadsökning kommer att ske. Samtidigt finns önskemål om att införa IMD för att varje lägenhetsinnehavare skall debiteras för sin egen elförbrukning. IMD ger ett incitament att minska elförbrukningen och har resulterat i besparingar då det införts i andra föreningar.

 

Om föreningen väljer att införa IMD kommer elförbrukningen att mätas individuellt och debiteras i efterhand, separat från avgiften. Föreningens gemensamma elförbrukning för exempelvis belysning, tvättstuga och värmepumpar kommer fortsatt att fördelas enligt andelstalen.

 

Införande av IMD innebär INTE att varje lägenhetsinnehavare kan välja elleverantör. All el kommer fortsatt att upphandlas gemensamt. Föreningens samlade behov innebär en förhandlingsfördel samtidigt som abonnemangskostnaderna minimeras.

 

Införandet av IMD kräver installation av mätutrustning för varje lägenhet. Kostnaden för denna installation reduceras om det sker i samband med den planerade renoveringen av föreningen elanläggning. Kostnaden för införande av IMD kommer att redovisas separat och som en del av det större elprojektet i samband med den extra föreningsstämman i höst.

 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Med anledning av eventuellt införande av IMD i samband med renoveringen av elanläggningen kommer föreningen att kalla till en extra föreningsstämma under hösten för att fatta beslut i frågan. Då en inventering av elanläggningarna i lägenheterna skall genomföras i slutet av augusti och för att bra underlag skall kunna förberedas, planeras stämman preliminärt till oktober.

 

I samband med den extra föreningsstämman kommer även information om det kommande elrenoveringsprojektet att presenteras.

 

STÄDNING

Med anledning av upprepade klagomål på städningen i de gemensamma utrymmena har föreningen påbörjat en upphandling av ny leverantör.

 

RÖKNING PÅ BALKONGER

Med anledning av upprepade klagomål vill vi påminna om följande från föreningens ordningsregler: Rök inte på balkongerna eller på andra ytor inom föreningen. Visa hänsyn mot era närmaste grannar och andra föreningsmedlemmar.

 

BOENDEAPPEN

Boendeappen ger dig tillgång till information och kan användas för många olika funktioner. Du loggar in med Mobilt Bank-ID och vid första besöket anger du din e-postadress och ditt telefonnummer. Du kan sedan få notiser vid uppdateringar, inlägg och fakturor.

 

För att installera appen, gå till Apple App Store eller Google Play Butik. Sök efter ”Boendeappen Avy”

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Insjön

bottom of page