Brf Insjön
Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

 

Delvis ny styrelse [2018-02-06] Vid föreningens extrastämma 30 januari valdes Fredrik Blomberg in i styrelsen som ordinarie ledamot. Kristina Nyberg valdes som revisorssuppleant. 

 • Ordförande: Ola Bergman
 • Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad
 • Sekreterare: Barbro Liljebäck
 • Kassör: Fredrik Blomberg
 • Ledamot: Magnus Fägerblad
 • Ledamot (HSB): Josef Ingrosso
 • Suppleant: Rosemarie Eklund
 • Revisorer: Lena Dennryd och Anna Stenberg (Mazars)
 • Revisorssuppleanter: Kristina Nyberg och Åsa Thelin (Mazars)
 • Valberedning: Sven Claesson (sammankallande) och Filip Edström

Första steget mot nya stadgar [2018-02-06] På föreningens extrastämma valde medlemmarna även att anta det förslag till nya stadgar som HSB tagit fram. För att beslutet att ändra stadgarna ska bli giltigt krävs att även den ordinarie stämman i år väljer att anta förslaget.
Dörrstängare Torsvägen [2018-02-06] Under senare tid har det förekommit att dörrstängarna till källardörrarna på Torsvägen lossats. Detta får inte göras. Dels äventyrar det brandsäkerheten i våra hus, dels innebär det extra kostnader föreningens medlemmar när fastighetsskötarna måste montera tillbaka dem.
Sopsortering [2018-02-06] Tänk på att inte använda föreningens sopkärl i sophuset för att kasta sådant som hör hemma på återvinningsstationerna eller återvinningscentralen. Återvinningsstationer finns dels vid korsningen mellan Saltsjöbaden Centrum och Circle K, dels vid Stockholmsvägen/Igelbodavägen. Där går det att lämna bland annat förpackningar, glas och kläder. Närmaste återvinningscentral där man avgiftsfritt kan lämna bland annat grovsopor, el-avfall och farligt avfall finns i Östervik.
Datum för årsmöte [2018-02-06] Brf Insjöns ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum 31 maj 2018, kl 19.00. Platsen är som vanligt föreningslokalen på Freyvägen. Kallelse kommer att skickas ut inför stämman.

Kallelse extrastämma [2018-01-16] 1 juli 2016 trädde lagändringar i kraft i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och årsredovisningslagen. I övergångsbestämmelserna till lagen om ekonomiska föreningar anges att om föreningens stadgar strider mot lag så ska styrelsen till en föreningsstämma som ska hållas senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna så att de överensstämmer med lag. Med anledning av detta har HSB tagit fram nya stadgar för Brf Insjön, stadgar som uppfyller de nya kraven. För att stadgarna ska kunna ändras krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor.

Härom året minskades antalet ledamöter i styrelsen. Förändringar i arbetsbelastningen gör nu att det finns behov att välja in en ny ledamot i styrelsen. Valberedningen har tagit fram förslag. I och med att valberedningens förslag till ny ledamot är nuvarande revisorssuppleant kommer även ett fyllnadsval för posten som revisorssuppleant att behöva göras.

 • Tid: tisdag 30 januari 2018, kl 19.00
 • Plats: föreningslokalen, baksidan Freyvägen 2C
 • Dagordning